BYT 2kk PALMOVKA

rok: 2020

místo: Praha 8

architekt: Ing. arch. Jan Bek

© 2020